ЧАГТЛАХ

1. Юмыг чагтаар тогтоох, торгох: унага чагтлах (унагыг чагтаар уях, тогтоох) - Түлээ сэрэмжтэй дэлгэрэнгүй... Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир;


2. Чагтан тоонолж гаргах - Гэрэл орохоор харвал байшингуудын цонхыг хөндлөн модоор чагтлан хаджээ. Л.Содов. Хар нүдэн Гульнар., чагтлан ургах (ургамлын навч хос хосоороо эсрэгцэн зөрж ургах);
3. [шилжсэн] Хүний ажил үйлсэд саад хийх.