ЧАГТЛУУЛАХ

1. Чагтлах үйлийг бусдаар хийлгэх, чагтлагдах;


2. Чагтан тоонолж гаргуулах;
3. [шилжсэн] Хүний ажил үйлд саад тотгор хийлгэх.