ЧАГТАГАЛУУЛАХ

1. Чагтага хийх;


2. [шилжсэн] Саад тотгор хийлгэх.