цахилгаан хөдөлгөх хүч
цахилгаан хэлхээнд цахилгаан гүйдэл үүсгэх цахилгааны биш гаралтай энергийн үүсгэгчийг тодорхойлох хэмжигдэхүүн