цахилгаан хими
хатуу, шингэн бодисын гадарга, эзлэхүүнд агуулагдах ионы механизмыг судлах физик-химийн салбар ухаан