царай нь засрах
а. Хүний өнгө зүс сайжрах; б. Өвчтэй хүний бие хэвдээ орох, сайжрах