царай хувирах хувьсах
уурласан, айсан, өвдсөнөөс болж царайны өнгө хувиран өөрчлөгдөх