ЦАН IV

Монгол дүрслэх урлагт хэрэглэдэг босоо, хэвтээ зураас.

Ижил үг:

ЦАН I

ЦАН II:

ЦАН III