ЦАНА II:
/ ургамал /

цана цэцэг (Мандарваа цэцгийн адил болоод сайхан үнэртэй, бут бутаар ургадаг нэгэн зүйл цэцэг, идэж дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЦАНА I

ЦАНА III