ЦАНГААХ

Ангаах, ундаасгах: ангаах цангаах [хоршоо] (юм уулгалгүй цангааж, ундаасгах) - Ган гачиг болж, дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.

ангаах цангаах юм уулгалгүй цангааж, ундаасгах