ЦАН I

Гууль, зэсээр дотоод хөндийг хийж, хоёр нимгэн хэлтсийг хавсран цохиж дуугаргах цохивор хөгжмийн зэмсэг, хумхам цан, дэлгэрэнгүй...

цан дуугаргах цанг цохиж дуу гаргах
цан цохих цанг дэлдэх
цан хэнгэрэг цохих, дэлдэх хөгжмийн зэмсгийн ерөнхий нэр
Ижил үг:

ЦАН II:

ЦАН III

ЦАН IV