цайвгар тэнгэр
тэнгэрийн хуйсгануур, хуйсгар байдалтай нь