байхуу цай
байхуу ургамлаар хийсэн нэгэн зүйл цай, хурган цай