ЦАГЛАХ I

1. [хуучирсан] Хэмжээлэх, хязгаарлах - Өөрийн биеэ цаглавч Монголын дэлгэрэнгүй...


2. Цагаар юмыг хэмжээлэн бодох, нягтлах;
3. Юмыг ухаж мэдэх, ойлгон эзэмших.

Ижил үг:

ЦАГЛАХ II