ЦАГЛАШГҮЙ II

Жаран хоёр оронтой тооны нэр.

Ижил үг:

ЦАГЛАШГҮЙ I