ЦАГТАЙ

Цаг байгаа: цагтай дэлгүүр (цаг байрлуулсан дэлгүүр), цагтай хүн (цаг зүүсэн, цаг дэлгэрэнгүй...