ЦАГЛУУЛАХ

1. [хуучирсан] Юмыг хэмжээлүүлэх, хязгаарлуулах;


2. Цаглах үйлийг бусдаар хийлгэх;
3. Юмыг ухаж мэдүүлэх, ойлгон эзэмшүүлэх.