ЦАГЛАШГҮЙ I

1. Цаглах аргагүй;


2. Хэмжихийн аргагүй: цаглашгүй их (хэмжихийн аргагүй их);
3. Сэтгэхийн аргагүй: цаглашгүй хайр (хэмжээлшгүй хайр).

цаглашгүй их хэмжихийн аргагүй их
цаглашгүй хайр хэмжээлшгүй хайр
Ижил үг:

ЦАГЛАШГҮЙ II