хэмжээт цаазат засаг
/ хуучирсан /

эрх мэдэл нь хязгаар бүхий засаг