ХЭНДЭЛ
/ амьтан /

хэндэл сугас (далайд төрөх зарам загас).