ХЭНЗЛЭХ

1. Аливаа малын төллөх үе нь өнгөрсөн хойно төллөх: хонь хэнзлэх (хонь төллөх хугацаанаасаа хожуу дэлгэрэнгүй...


2. Намрын цагт ногоо соёолж дахин ургах: ногоо хэнзлэх (намар орой ногоо дахин ургах).

хонь хэнзлэх хонь төллөх хугацаанаасаа хожуу хургалах
ямаа хэнзлэх ямаа хожуу ишиглэх
ногоо хэнзлэх намар орой ногоо дахин ургах