ХЭНЗРЭХ

Хэнз болох: төл хэнзрэх (төл хэнз болох).