ХЭНТЭГ

1. Аар саар зүйлд уурлаж байдаг, цочмог түргэн зантай хүн: хэнтэг нь хөдлөх (түргэн зан нь хөдөлж уурлах);


2. [шилжсэн] Морь малын толгойдоо хориг зан.