ХҮҮРХИЙ

Хэврэг, үжирхий: хүүрхий олс (хэврэг, үжирхий олс).