ХҮҮРШМЭЛ

Нэгэнт хүүршсэн юм: хүүршмэл нүүрс (хүүрс).