ХҮҮРШИХ

Эд юмны удах, гал наранд ээгдэх зэргээр үжирч муудах, гандах, хэврэгших: хөдсөн дээл галд хүүрших дэлгэрэнгүй...

хөдсөн дээл галд хүүрших өнгө татаагүй, нэхий дээл галд үжирч муудах
хүүршсэн бүч үжирч муудсан оосор