ХҮҮРС

Нэг зүйл хатуу биет түлш, хүүршмэл нүүрс: хүүрс боловсруулах (нүүрсийг агаараас тусгаарласан нөхцөлд дэлгэрэнгүй...