ААГАРХУУ

Ааг омгоо урьтал болгодог, ааг омогтоо эрдсэн.