байргашуу хүүхэд

наснаасаа илүү төлөв томоотой хүүхэд