АВЛАГА I

Бусдаас авах ёстой авцаа: авлагын баримт (бусдаас авах юмыг бүртгэсэн баримт), авлагын дэлгэрэнгүй... (авах авцааны эзэн), авлагаа хөөцөлдөх (авлагаа олж авахаар хичээл зүтгэл гаргах), өглөг авлага [хоршоо] (өгч авах ёстой тооцоо), өр авлага [хоршоо] (бусдад өгвөл зохих болон бусдаас авбал зохих зүйл) - Энэ тэрээс өр авлага нэхэв. Д.Мягмар. Нийлэх замын уулзварт.

авлага авах бусдаас авцаа авах
авлагын баримт бусдаас авах юмыг бүртгэсэн бичиг баримт
авлагын эзэн авах авцааны эзэн
өглөг авлага

өгч авах ёстой тооцоо

өр авлага

бусдад өгвөл зохих болон бусдаас авбал зохих зүйл

авлагаа хөөцөлдөх

авлагаа олж авахаар хичээл зүтгэл гаргах

Ижил үг:

АВЛАГА III

АВЛАГА II