АВЛАГАГҮЙ

Бусдаас өр авлага үгүй: өглөг авлагагүй (өр авлага үгүй).