АВЛАЛЦАХ II
Хэгжүүрхэн дайрч жанчилдах.
Ижил үг:

АВЛАЛЦАХ I