БАЙМХАЙ

Байран суурин байх дуртай: баймхай хүн (тогтвортой, суурин байдаг хүн).