БАЙМГАЙРАХ

1. Баймгай болж ирэх;


2. Удаашран сунжрах.