БАЙМЖ
/ хэл шинжлэл /

Өгүүлэн үнэлэгч эзэн биеэс тухайн бодит байдалд хандах харьцаа болон уг өгүүлэмжийн агуулгаар ирэх мэдээллийн үнэн дэлгэрэнгүй...