БАЙ III

1. Газрын хол ойрын хоорондын зай, хэмжээ;


2. Зам: бай авах (зам хороох), зам бай [хоршоо] зам.

бай авах зам хороох
зам бай зам
Ижил үг:

БАЙ I

БАЙ II

БАЙ IV