ХАЗУУР I

Хазах, хавчих эв, хүч: хазуур сайтай бахь (хазах, хавчихад ихэд тохиромжтой бахь).

Ижил үг:

ХАЗУУР II