хазайсан дээр нь түлхэх
ядарч буруутаж явахад нь улам буруутгах гэсэн санаа