ХАЗАГЧ

1. Хаздаг юм, хаздаг багаж;


2. Хазсан хүн.