ХАЗАЙЛТ

1. Хазайх үйлийн үр дүнг заасан нэр;


2. Ойрын хүчний нөлөөнд автан, соронзон зүү зэрэг хэмжих багажийн заалт зөрөх, гажих явдал: соронзон зүүний хазайлт (соронзон зүүний дэлгэрэнгүй...