ХАГУС :

хагус хигүс (а. Сэр сэр салхилах, сэрчигнэх чимээ дуурайх үг; б. Хааш, яаш; тэгэс ингэс хийх)