ХАГШРАХ

1. Хагтай болох, хагших;


2. Шарх, түүхий хатаж, илаарьшин эдгэх;
3. Ус шавхай агшиж хатах.