ХАГШААС

1. Усны урсгалаар гол мөрөн, нуур, цөөрөмд хөвмөл, умбуур, тунамал байдлаар оршдог, уулын чулуулаг болон хөрсний дэлгэрэнгүй...


2. Усны үерээр хуралдаж тогтсон өвс ургамлын хаягдал: хагшаас шороо (үерээс хуралдсан шороо), хагшаас хориглох ажил дэлгэрэнгүй...