ХАГШИХ I

Хагтай болж ирэх, хагтах шинжтэй болох: хүүхдийн үс хагших (хүүхдийн үс хагтах шинжтэй болох).

Ижил үг:

ХАГШИХ II

ХАГШИХ III

ХАГШИХ IV

ХАГШИХ V