ХАВИРГАХ

Хавируулах: билүүгээр хавиргах (билүүгээр үрэх).