ХАВЛАГ I

Эвтэйхэн, тохиромжтой, найртай: бичихэд хавлаг үзэг (бичихэд гарт эвтэйхэн үзэг) - Хавлаг сайхан уургын минь чээж, хатан голын дэлгэрэнгүй.... Монгол ардын дуу.

Ижил үг:

ХАВЛАГ II: