ХАВЛАГ II:

хавлаг чулуужмал (эртний хав хорхой мэтийн үлдэгдлээс үүссэн чулуужмал).

Ижил үг:

ХАВЛАГ I