ХАВСАА

Хань, хамсаа: хань хавсаа [хоршоо] (хань хамсаа), бүл хавсаа [хоршоо] (хань хамжаа дэлгэрэнгүй...

хань хавсаа хань хамсаа
бүл хавсаа хань хамжаа болох гэр бүлийн хүн