ХАВЛАГА I

Хавах үйлийн нэр, хавж оёх янз байдал: хавлага нь холдох (хавсан байдал нь холдох, дэндүү хол хол дэлгэрэнгүй...