гарын хавдар
гарын хөөнгөтсөнөөс тогтсон өвчинт ургацаг